Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 106 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Commission proposal on mutual recognition of the effects of civil status documents
P-005862/2013
27 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem attiecībā uz vājredzīgajiem
O-000045/2013
2013. gada 18. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Klaus-Heiner Lehne, Juridiskā komiteja komitejas vārdā
Tadeusz Zwiefka, PPE grupas vārdā
Luigi Berlinguer, S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström, ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger, Verts/ALE grupas vārdā
Sajjad Karim, ECR grupas vārdā
Francesco Enrico Speroni, EFD grupas vārdā
Jiří Maštálka, GUE/NGL grupas vārdā
WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem attiecībā uz vājredzīgajiem
O-000044/2013
2013. gada 18. aprīļa
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Klaus-Heiner Lehne, Juridiskā komiteja komitejas vārdā
Tadeusz Zwiefka, PPE grupas vārdā
Luigi Berlinguer, S&D grupas vārdā
Cecilia Wikström, ALDE grupas vārdā
Eva Lichtenberger, Verts/ALE grupas vārdā
Sajjad Karim, ECR grupas vārdā
Francesco Enrico Speroni, EFD grupas vārdā
Jiří Maštálka, GUE/NGL grupas vārdā
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) īstenošanas pirmais gads - pieredzes novērtēšana un šķēršļu pārvarēšana
O-000033/2013
2013. gada 26. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) īstenošanas pirmais gads - pieredzes novērtēšana un šķēršļu pārvarēšana
O-000032/2013
2013. gada 26. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Inclusion of libel law under Rome II
E-002703/2013
7 March 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Konstitūcijas reforma Ungārijā
O-000024/2013
2013. gada 6. marta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Sir Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, ALDE grupas vārdā
Concerns about the rise of extreme political forces in Europe
E-001447/2013
12 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Georges Bach (PPE), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Spyros Danellis (S&D), Isabelle Durant (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Rebecca Harms (Verts/ALE), Jim Higgins (PPE), Seán Kelly (PPE), Franziska Keller (Verts/ALE), Maria Eleni Koppa (S&D), Georgios Koumoutsakos (PPE), Mario Mauro (PPE), Gay Mitchell (PPE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Anni Podimata (S&D), Libor Rouček (S&D), Olle Schmidt (ALDE), Theodoros Skylakakis (ALDE), Nils Torvalds (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Dominique Vlasto (PPE), Cecilia Wikström (ALDE)
Cīņas pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmafobiju, homofobiju un naidīgu attieksmi pret romiem pastiprināšana ES
O-000009/2013
2013. gada 6. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE grupas vārdā
Cīņas pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, islāmafobiju, homofobiju un naidīgu attieksmi pret romiem pastiprināšana ES
O-000008/2013
2013. gada 6. februāra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Cecilia Wikström, Sir Graham Watson, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Frédérique Ries, Jelko Kacin, Metin Kazak, Hannu Takkula, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Charles Goerens, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums