Deputātu jautājumi
Meklēšanas rezultāti: 106 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Otrā pasaules kara laikā īstenotā čigānu genocīda atzīšana ES
O-0213/2010
2010. gada 15. decembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Catherine Grèze, Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Renate Weber, Alexander Alvaro, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Eva-Britt Svensson, Leonidas Donskis, Isabelle Durant, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Thomas Händel, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Andrey Kovatchev, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Mariya Nedelcheva, Nadezhda Neynsky, Rovana Plumb, Raül Romeva i Rueda, Jutta Steinruck, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Rui Tavares, László Tőkés, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Gianni Vattimo, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Gabriele Zimmer
Avoiding a stroke crisis in Europe
E-010746/2010
7 December 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Vārda brīvības pārkāpumi un diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā
O-0190/2010
2010. gada 23. novembra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
Request for information on the agreement with Libya
E-010029/2010
18 November 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Renate Weber (ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Louis Michel (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Alexander Alvaro (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Tādas informācijas pārsūtīšana, kas attiecas uz izmaksām, ko radījusi patvēruma pieteikumu izskatīšana dalībvalstīs
O-0170/2010
2010. gada 20. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE grupas vārdā
Tādas informācijas pārsūtīšana, kas attiecas uz izmaksām, ko radījusi patvēruma pieteikumu izskatīšana dalībvalstīs
O-0169/2010
2010. gada 20. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Padomei
Reglamenta 115. pants
Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck, Jan Mulder, ALDE grupas vārdā
Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES
O-0154/2010
2010. gada 12. oktobra
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Baroness Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, ALDE grupas vārdā
Roma minority situation in Europe and free movement of EU citizens
P-6946/2010
3 September 2010
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cecilia Wikström (ALDE)
Viena dzimuma pāru diskriminācija, pārvietošanās brīvība, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) tiesības, ES ceļvedis
O-0118/2010
2010. gada 31. augusta
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Niccolò Rinaldi, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Gianni Vattimo, ALDE grupas vārdā
Aizvien vairāk draudu informācijas brīvībai un plašsaziņas līdzekļu brīvībai dalībvalstīs un Komisijas plānotā rīcība
O-0103/2010
2010. gada 5. jūlija
html
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Sophia in 't Veld, Renate Weber, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Baroness Sarah Ludford, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Gianni Vattimo, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, ALDE grupas vārdā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums