Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
69 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Η ανεργία των νέων: αίτημα ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι "ομάδες δράσης" και με τον αναπρογραμματισμό ευρωπαϊκών πόρων για την απασχόληση των νέων
E-007432/2012
24 Ιουλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Roberta Angelilli (PPE), Jim Higgins (PPE), Othmar Karas (PPE), Georgios Papastamkos (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), László Surján (PPE), Simon Busuttil (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Elmar Brok (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Gay Mitchell (PPE), Pablo Zalba Bidegain (PPE), Kinga Gál (PPE), Elena Băsescu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE), Zoltán Bagó (PPE), Erik Bánki (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Regina Bastos (PPE), Heinz K. Becker (PPE), Ivo Belet (PPE), Philippe Boulland (PPE), Antonio Cancian (PPE), Maria Da Graça Carvalho (PPE), Anna Maria Corazza Bildt (PPE), Rachida Dati (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE), Małgorzata Handzlik (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Lívia Járóka (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Romana Jordan (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Seán Kelly (PPE), Ádám Kósa (PPE), Georgios Koumoutsakos (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Eduard Kukan (PPE), Giovanni La Via (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Barbara Matera (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Mairead McGuinness (PPE), Nadezhda Neynsky (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Eva Ortiz Vilella (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Hubert Pirker (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Kārlis Šadurskis (PPE), Potito Salatto (PPE), Csaba Sógor (PPE), Peter Šťastný (PPE), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Anna Záborská (PPE), Paweł Zalewski (PPE)
Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ
O-000284/2011
26 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ
O-000283/2011
26 Οκτωβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν
O-000225/2011
29 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σένγκεν
O-000224/2011
29 Σεπτεμβρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες (legal highs) σε "άλατα μπάνιου"
E-007721/2011
1 Αυγούστου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Salvatore Iacolino (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
O-000118/2011
11 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
O-000117/2011
11 Μαΐου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Το βάρος του υποσιτισμού στην Ευρώπη
O-000064/2011
24 Μαρτίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Υποχρέωση θεώρησης καναδικού διαβατηρίου για τσέχους, ρουμάνους και βούλγαρους πολίτες
O-000034/2011
9 Φεβρουαρίου 2011
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου