Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
69 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Δικαιώματα των αγοραστών όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο
E-010280/2010
25 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Πολιτικές περί εκπαίδευσης: η τηλεόραση και ο υπολογιστής επηρεάζουν ακόμη και τα δραστήρια παιδιά
E-010279/2010
25 Νοεμβρίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Επισιτιστική ασφάλεια
E-5896/2010
26 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Κρέμες αντηλιακής προστασίας
E-5895/2010
26 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Προτάσεις της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής αναφορικά με τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων
E-5477/2010
13 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Πρόληψη του καρκίνου του δέρματος χάρη στη θέσπιση αυστηρότερων ρυθμίσεων για τη χρήση εξοπλισμών μαυρίσματος
E-5444/2010
13 Ιουλίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Ασφάλιστρα υψηλού κινδύνου συναρτήσει της ιθαγένειας των ασφαλισμένων στην Ιταλία
E-4744/2010
25 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα της ΕΕ
E-4508/2010
18 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
Υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για Τσέχους, Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες
O-0085/2010
9 Ιουνίου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Κίνδυνοι έκθεσης σε συγκεντρώσεις μολύβδου στα τρόφιμα και τα ποτά
E-3728/2010
27 Μαΐου 2010
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου