Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
69 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα
E-2996/10
3 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Έγκριση εκ των προτέρων κριτηρίων αναφοράς για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών για τις εγκαταστάσεις από όπου παράγεται CO2, σύμφωνα με την οδηγία 2009/29/ΕΚ
E-2995/10
3 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Έγκριση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των παραγόντων κινδύνου που προκαλούν μυοσκελετικές παθήσεις
E-2994/10
3 Μαΐου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ που αφορούν το εμπόριο "βοοειδών εκτροφής" με τη Ρωσία
E-2058/10
19 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Ειδική κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για τις οικολογικές καλλιέργειες
E-1897/10
16 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Δράσεις με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη των εξωγενών χωροκατακτητικών ειδών
E-1896/10
16 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE) προς την Επιτροπή
Εμπορική διάθεση προϊόντων που περιέχουν υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ
E-1893/10
16 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την υγεία οι ουσίες που συνιστούν δυνητικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες
E-1759/10
10 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE) προς την Επιτροπή
Παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των εξόδων συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο του παλαιού προγράμματος ISPA
E-1637/10
5 Μαρτίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
Αξιολόγηση των μυκητοκτόνων με βάση την ουσία "initium", σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ
E-0918/10
11 Φεβρουαρίου 2010
html
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE) προς την Επιτροπή
1 2 3 4 5 6 7
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου