Întrebări parlamentare
69 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Antonescu Elena Oana"  
1 2 3 4 5 6 7
Șomajul în rândul tinerilor: cerere de informare cu privire la rezultatele obținute de "echipele de acțiune" și la reprogramarea fondurilor europene destinate sprijinirii oportunităților de angajare pentru tineri
E-007432/2012
24 iulie 2012
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Roberta Angelilli (PPE), Jim Higgins (PPE), Othmar Karas (PPE), Georgios Papastamkos (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), László Surján (PPE), Simon Busuttil (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Elmar Brok (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Gay Mitchell (PPE), Pablo Zalba Bidegain (PPE), Kinga Gál (PPE), Elena Băsescu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE), Zoltán Bagó (PPE), Erik Bánki (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Regina Bastos (PPE), Heinz K. Becker (PPE), Ivo Belet (PPE), Philippe Boulland (PPE), Antonio Cancian (PPE), Maria Da Graça Carvalho (PPE), Anna Maria Corazza Bildt (PPE), Rachida Dati (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE), Małgorzata Handzlik (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Lívia Járóka (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Romana Jordan (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Seán Kelly (PPE), Ádám Kósa (PPE), Georgios Koumoutsakos (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Eduard Kukan (PPE), Giovanni La Via (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Barbara Matera (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Mairead McGuinness (PPE), Nadezhda Neynsky (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Eva Ortiz Vilella (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Hubert Pirker (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Kārlis Šadurskis (PPE), Potito Salatto (PPE), Csaba Sógor (PPE), Peter Šťastný (PPE), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Anna Záborská (PPE), Paweł Zalewski (PPE)
Condițiile de detenție în UE
O-000284/2011
26 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE
Condițiile de detenție în UE
O-000283/2011
26 octombrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, în numele Grupului PPE
Aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen
O-000225/2011
29 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, în numele Grupului PPE
Aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen
O-000224/2011
29 septembrie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, în numele Grupului PPE
Substanțe psihoactive legale (legal highs) conținute de "sărurile de baie"
E-007721/2011
1 august 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris
adresată Comisiei
Articolul 117 din Regulamentul de procedură
Salvatore Iacolino (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
Mandatul european de arestare
O-000118/2011
11 mai 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE
Mandatul european de arestare
O-000117/2011
11 mai 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE
Problema malnutriţiei în Europa
O-000064/2011
24 martie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Obligativitatea vizelor pentru Canada pentru cetăţenii cehi, români şi bulgari
O-000034/2011
9 februarie 2011
html
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, în numele Grupului PPE
1 2 3 4 5 6 7
Notă juridică