Parlamentné otázky
Výsledky: 69 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Antonescu Elena Oana"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7
Nezamestnanosť mladých: žiadosť o poskytnutie výsledkov, ktoré dosiahli akčné tímy a o preprogramovanie európskych fondov na podporu zamestnanosti mladých
E-007432/2012
24. júla 2012
html
Otázka na písomné zodpovedanie
Komisii
článok 117 rokovacieho poriadku
Roberta Angelilli (PPE), Jim Higgins (PPE), Othmar Karas (PPE), Georgios Papastamkos (PPE), Alejo Vidal-Quadras (PPE), László Surján (PPE), Simon Busuttil (PPE), Danuta Maria Hübner (PPE), Elmar Brok (PPE), Marietta Giannakou (PPE), Ioannis Kasoulides (PPE), Andrey Kovatchev (PPE), Jean-Paul Gauzès (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Gay Mitchell (PPE), Pablo Zalba Bidegain (PPE), Kinga Gál (PPE), Elena Băsescu (PPE), Elisabeth Morin-Chartier (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE), Zoltán Bagó (PPE), Erik Bánki (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Regina Bastos (PPE), Heinz K. Becker (PPE), Ivo Belet (PPE), Philippe Boulland (PPE), Antonio Cancian (PPE), Maria Da Graça Carvalho (PPE), Anna Maria Corazza Bildt (PPE), Rachida Dati (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE), Małgorzata Handzlik (PPE), Jolanta Emilia Hibner (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Lívia Járóka (PPE), Danuta Jazłowiecka (PPE), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Romana Jordan (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Seán Kelly (PPE), Ádám Kósa (PPE), Georgios Koumoutsakos (PPE), Jan Kozłowski (PPE), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), Eduard Kukan (PPE), Giovanni La Via (PPE), Veronica Lope Fontagné (PPE), Petru Constantin Luhan (PPE), Barbara Matera (PPE), Véronique Mathieu (PPE), Zofija Mazej Kukovič (PPE), Mairead McGuinness (PPE), Nadezhda Neynsky (PPE), Rareş-Lucian Niculescu (PPE), Eva Ortiz Vilella (PPE), Georgios Papanikolaou (PPE), Hubert Pirker (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE), Zuzana Roithová (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Kārlis Šadurskis (PPE), Potito Salatto (PPE), Csaba Sógor (PPE), Peter Šťastný (PPE), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Vladimir Urutchev (PPE), Dominique Vlasto (PPE), Iuliu Winkler (PPE), Anna Záborská (PPE), Paweł Zalewski (PPE)
Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ
O-000284/2011
26. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, v mene skupiny PPE
Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ
O-000283/2011
26. októbra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu, v mene skupiny PPE
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenskej dohode
O-000225/2011
29. septembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, v mene skupiny PPE
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenskej dohode
O-000224/2011
29. septembra 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Carlos Coelho, Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Simon Busuttil, Georgios Papanikolaou, Manfred Weber, v mene skupiny PPE
Legal psychoactive substances ('legal highs') contained in 'bath salts'
E-007721/2011
1 August 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Salvatore Iacolino (PPE), Elena Oana Antonescu (PPE)
Európsky zatýkací rozkaz
O-000118/2011
11. mája 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, v mene skupiny PPE
Európsky zatýkací rozkaz
O-000117/2011
11. mája 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, v mene skupiny PPE
Záťaž spojená s podvýživou v Európe
O-000064/2011
24. marca 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Jim Higgins, Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Nessa Childers, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liam Aylward, Filip Kaczmarek, Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Gabriele Albertini, Anne Delvaux, Bairbre de Brún, Alojz Peterle, Ramon Tremosa i Balcells, Bill Newton Dunn, Angelika Werthmann, Gay Mitchell, Seán Kelly, Jacqueline Foster, Elizabeth Lynne, Mary Honeyball, Pavel Poc, Roberta Angelilli, Fiona Hall, Monika Smolková, Antigoni Papadopoulou, Marian Harkin, Gaston Franco, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Nathalie Griesbeck, Renate Sommer, Dimitar Stoyanov, Louis Michel, Hans-Peter Martin, Dominique Riquet, Ioan Enciu, Zuzana Roithová, Konstantinos Poupakis, Daciana Octavia Sârbu, Georgios Papanikolaou, Elena Oana Antonescu
Vízová povinnosť pre českých, rumunských a bulharských občanov v Kanade
O-000034/2011
9. februára 2011
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Jan Březina, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Csaba Sógor, Elisabeth Jeggle, Sebastian Valentin Bodu, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, Elena Băsescu, v mene skupiny PPE
1 2 3 4 5 6 7
Právne oznámenie