Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
51 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Senyszyn Joanna"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6
VP/HR - Kidnapping of brides in Kyrgyzstan
E-007896/2012
6 September 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Transport of animals: eight-hour principle
E-007482/2012
26 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Hungarian education system
E-007096/2012
16 July 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Cornelis de Jong (GUE/NGL)
RELIGARE - research project
E-006302/2012
26 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sophia in 't Veld (ALDE), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Joanna Senyszyn (S&D), Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE), Jean-Marie Cavada (PPE)
Rights of animals and their defenders
E-005188/12
22 May 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Open Pension Funds
E-003444/12
29 March 2012
html
Question for written answer by Joanna Senyszyn (S&D) to the Commission
Opportunities for young people
E-001420/2012
7 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Demolition of EU-funded infrastructure
E-001279/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
The current scale of settlement goods imported into the European Union
E-001278/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
Human rights violations
E-001277/2012
2 February 2012
html
Question for written answer
to the Council
Rule 117
Joanna Senyszyn (S&D)
1 2 3 4 5 6
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου