Interpelacje
Znaleziono 51 wynik(-i) dla "7 kadencja, Senyszyn Joanna"  
1 2 3 4 5 6
VP/HR - Tybet: naruszenia praw człowieka i wolności wypowiedzi Tybetańczyków przez chińskie władze
E-000786/2012
25 stycznia 2012
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Gabriele Albertini (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Mario Borghezio (EFD), Frieda Brepoels (Verts/ALE), Antonio Cancian (PPE), Lara Comi (PPE), Leonidas Donskis (ALDE), Kinga Gál (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), Mikael Gustafsson (GUE/NGL), Salvatore Iacolino (PPE), Philippe Juvin (PPE), Filip Kaczmarek (PPE), Othmar Karas (PPE), Tunne Kelam (PPE), Seán Kelly (PPE), Giovanni La Via (PPE), Vytautas Landsbergis (PPE), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), Monica Luisa Macovei (PPE), Thomas Mann (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Clemente Mastella (PPE), Claudio Morganti (EFD), Tiziano Motti (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Kristiina Ojuland (ALDE), Mariya Nedelcheva (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Mario Pirillo (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Licia Ronzulli (PPE), Anna Rosbach (ECR), Oreste Rossi (EFD), Matteo Salvini (EFD), Amalia Sartori (PPE), Giancarlo Scottà (EFD), Marco Scurria (PPE), Joanna Senyszyn (S&D), Debora Serracchiani (S&D), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Peter Šťastný (PPE), Gianluca Susta (S&D), Rui Tavares (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Manfred Weber (PPE), Andrea Zanoni (ALDE), Keith Taylor (Verts/ALE), Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), László Tőkés (PPE)
Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt
E-011323/2011
23 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Refundacje wywozowe za żywiec
E-011322/2011
23 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Wpływ WPR na dobrostan zwierząt
E-011321/2011
23 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Wykorzystanie systemów nawigacji satelitarnej a transport żywych zwierząt
E-011320/2011
23 listopada 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Aresztowanie Maryam Bahreman w Iranie
E-006356/2011
20 czerwca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Pino Arlacchi (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), Gabriele Albertini (PPE), Fiorello Provera (EFD), Potito Salatto (PPE), Joanna Senyszyn (S&D), Britta Thomsen (S&D), Jaroslav Paška (EFD), Anne Delvaux (PPE), Norica Nicolai (ALDE), Charles Tannock (ECR), Marita Ulvskog (S&D), Marietta Giannakou (PPE), Giommaria Uggias (ALDE), Monica Luisa Macovei (PPE), Nicole Sinclaire (NI), Zuzana Roithová (PPE), Alexandra Thein (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Boris Zala (S&D), Vincent Peillon (S&D), Sari Essayah (PPE), Mariya Nedelcheva (PPE), Frieda Brepoels (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Harlem Désir (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Robert Rochefort (ALDE), Keith Taylor (Verts/ALE), Paul Murphy (GUE/NGL), Ulrike Lunacek (Verts/ALE)
Węgierska kampania antyaborcyjna częściowo finansowana ze środków unijnego programu PROGRESS
E-005029/2011
12 maja 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Sophia in 't Veld (ALDE), Jean-Marie Cavada (PPE), Joanna Senyszyn (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Michael Cashman (S&D), Rui Tavares (GUE/NGL), Renate Weber (ALDE), Norbert Neuser (S&D), Françoise Castex (S&D), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Antonyia Parvanova (ALDE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Jean Lambert (Verts/ALE)
Kryteria uczestnictwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL)
P-002293/2011
2 marca 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Zakres podmiotowego stosowania dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy
E-000461/2011
19 stycznia 2011
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
Unijny program finansowania sportu
P-8604/2010
11 października 2010
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Joanna Senyszyn (S&D)
1 2 3 4 5 6
Informacja prawna