Parlamentné otázky
Výsledky: 49 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ivan Cătălin Sorin"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5
Vykonávanie stratégie EÚ pre podunajskú oblasť
O-000046/2014
6. marca 2014
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Ioan Enciu, Spyros Danellis, Evgeni Kirilov, Victor Boştinaru, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Jens Geier, Ulrike Rodust, Petra Kammerevert, Franco Frigo, Olga Sehnalová, Mario Pirillo, María Muñiz De Urquiza, Maria Badia i Cutchet, Boris Zala, Norbert Glante, Jutta Haug, Pavel Poc, Georgios Stavrakakis, Marusya Lyubcheva, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Richard Falbr, Vittorio Prodi, Joseph Cuschieri, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols, António Fernando Correia de Campos, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, George Sabin Cutaş, Cătălin Sorin Ivan, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Josefa Andrés Barea, Jörg Leichtfried, Norica Nicolai, Michael Theurer
The study of classics in the European Union
E-007252/2013
20 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cătălin Sorin Ivan (S&D)
Data gaps for diabetes
E-005137/2013
8 May 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daciana Octavia Sârbu (S&D), Cătălin Sorin Ivan (S&D)
European universities
E-002210/2013
26 February 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cătălin Sorin Ivan (S&D)
Recommendation regarding European Capitals of Culture
E-000212/2013
10 January 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cătălin Sorin Ivan (S&D)
Plnenie Stratégie Európskej únie pre podunajskú oblasť
O-000134/2012
26. júna 2012
html
Otázka na ústne zodpovedanie
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Michael Theurer, Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu, Victor Boştinaru, Ivailo Kalfin, Ioan Mircea Paşcu, George Sabin Cutaş, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ismail Ertug, Olga Sehnalová, Knut Fleckenstein, Edit Herczog, Zita Gurmai, Franziska Katharina Brantner, Patrizia Toia, Niccolò Rinaldi, Eva Lichtenberger, Katarína Neveďalová, Gesine Meissner, Vladko Todorov Panayotov, Evgeni Kirilov, Sonia Alfano, Viktor Uspaskich, Ramona Nicole Mănescu, Alexander Alvaro, Renate Weber, Jelko Kacin, Adina-Ioana Vălean, Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi, Elisabeth Schroedter, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Alexander Graf Lambsdorff, Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Minodora Cliveti, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Csaba Sándor Tabajdi
EU Roma policies
E-005912/2012
13 June 2012
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cătălin Sorin Ivan (S&D)
Higher education reform
E-004242/12
24 April 2012
html
Question for written answer by Cătălin Sorin Ivan (S&D) to the Commission
Digital Agenda
E-003148/12
22 March 2012
html
Question for written answer by Cătălin Sorin Ivan (S&D) to the Commission
Discriminatory attitudes - PVV
E-001905/12
16 February 2012
html
Question for written answer by Cătălin Sorin Ivan (S&D) to the Commission
1 2 3 4 5
Právne oznámenie