Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
25 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Παλιαδέλη Χρυσούλα"  
1 2 3
VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας
E-000443/2014
17 Ιανουαρίου 2014
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Antonello Antinoro (PPE), Spyros Danellis (S&D), Alfredo Antoniozzi (PPE), Vito Bonsignore (PPE), Gino Trematerra (PPE), Giovanni La Via (PPE), Antonio Cancian (PPE), Paolo Bartolozzi (PPE), Raffaele Baldassarre (PPE), Carlo Fidanza (PPE), Elisabetta Gardini (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Oreste Rossi (PPE), Crescenzio Rivellini (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Marco Scurria (PPE), Amalia Sartori (PPE), Potito Salatto (PPE), Lara Comi (PPE), Fabrizio Bertot (PPE), Alfredo Pallone (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Clemente Mastella (PPE), Barbara Matera (PPE), Giuseppe Gargani (PPE), Sylvana Rapti (S&D), Georgios Stavrakakis (S&D), Dimitrios Droutsas (S&D), Chrysoula Paliadeli (S&D), Maria Eleni Koppa (S&D), Anni Podimata (S&D), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Sophocles Sophocleous (S&D), Joseph Cuschieri (S&D), Giommaria Uggias (ALDE)
Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα
E-010779/2013
23 Σεπτεμβρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sylvana Rapti (S&D), Marietta Giannakou (PPE), Niki Tzavela (EFD), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Theodoros Skylakakis (ALDE), Anni Podimata (S&D), Spyros Danellis (S&D), Dimitrios Droutsas (S&D), Georgios Papanikolaou (PPE), Maria Eleni Koppa (S&D), Konstantinos Poupakis (PPE), Chrysoula Paliadeli (S&D), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Georgios Stavrakakis (S&D), Nikolaos Salavrakos (EFD)
Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα
E-010778/2013
23 Σεπτεμβρίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sylvana Rapti (S&D), Marietta Giannakou (PPE), Niki Tzavela (EFD), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Theodoros Skylakakis (ALDE), Anni Podimata (S&D), Spyros Danellis (S&D), Dimitrios Droutsas (S&D), Georgios Papanikolaou (PPE), Maria Eleni Koppa (S&D), Konstantinos Poupakis (PPE), Chrysoula Paliadeli (S&D), Ioannis A. Tsoukalas (PPE), Georgios Stavrakakis (S&D), Nikolaos Salavrakos (EFD)
Ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλείσιμο του ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης
E-006826/2013
12 Ιουνίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Sylvana Rapti (S&D), Spyros Danellis (S&D), Dimitrios Droutsas (S&D), Maria Eleni Koppa (S&D), Chrysoula Paliadeli (S&D), Anni Podimata (S&D), Georgios Stavrakakis (S&D), Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
Euronews στα ελληνικά
E-004627/2013
25 Απριλίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Chrysoula Paliadeli (S&D)
Αυτοδίκαιη αργία δημοσίων λειτουργών
P-003751/2013
3 Απριλίου 2013
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Chrysoula Paliadeli (S&D)
Ορίζοντας 2020 - Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
E-006952/2012
12 Ιουλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Chrysoula Paliadeli (S&D)
Εργαλείο κατάταξης U-Multirank
E-004120/12
20 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης υποβολή: Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Chrysoula Paliadeli (S&D) και Malika Benarab-Attou (Verts/ALE) προς την Επιτροπή
U-Multirank (πολυδιάστατο παγκόσμιο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων)
E-003668/12
11 Απριλίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης υποβολή: Chrysoula Paliadeli (S&D) προς την Επιτροπή
Horizon 2020 - Cultural heritage
E-002343/2012
29 Φεβρουαρίου 2012
html
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Chrysoula Paliadeli (S&D)
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου