Europa-Parlamentets betænkninger
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
15. oktober 2007
188k  329k  319k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
11. maj 2007
21k  125k  55k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
24. oktober 2006
280k  479k  378k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet)
Juridisk meddelelse