Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "6. parlamentārais sasaukums, Lienemann Marie-Noëlle"  
Marie-Noëlle Lienemann
PE 392.093/v03-00   A6-0389/2007
2007. gada 15. oktobra
188k  337k  372k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva)
Marie-Noëlle Lienemann
PE 388.415/v02-00   A6-0174/2007
2007. gada 11. maija
21k  136k  54k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām
Marie-Noëlle Lienemann
PE 374.345/v03-00   A6-0373/2006
2006. gada 24. oktobra
306k  484k  503k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva)
Juridisks paziņojums