Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, Schierhuber Agnes"  
Agnes Schierhuber
PE 353.498/v02-00   A6-0145/2005
2005. gada 12. maija
495k  634k  472k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Apspriešanās procedūra
ZINOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD)
Agnes Schierhuber
PE 353.479/v02-00   A6-0127/2005
2005. gada 2. maija
207k  174k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Apspriešanās procedūra
ZINOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu
Juridisks paziņojums