Доклади на Европейския парламент
3 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, El Khadraoui Saïd"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18 февруари 2009 г.
488k  521k  713k 
Комисия по транспорт и туризъм Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17 септември 2007 г.
39k  169k  96k 
Комисия по транспорт и туризъм Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно сключването на споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна
en Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9 December 2005
44k  150k  86k 
Committee on Transport and Tourism Own-initiative report procedure
REPORT on developing the agenda for the Community's external aviation policy
Правна информация