Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18 Φεβρουαρίου 2009
486k  527k  681k 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17 Σεπτεμβρίου 2007
48k  162k  86k 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9 Δεκεμβρίου 2005
71k  168k  117k 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου