Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "6:e valperioden, El Khadraoui Saïd"  
Saïd El Khadraoui
PE 414.029/v02-00   A6-0066/2009
18 februari 2009
386k  438k  568k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av viss infrastruktur
Saïd El Khadraoui
PE 388.477/v02-00   A6-0320/2007
17 september 2007
38k  148k  75k 
Utskottet för transport och turism Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
Saïd El Khadraoui
PE 360.101/v03-00   A6-0403/2005
9 december 2005
53k  145k  85k 
Utskottet för transport och turism Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU
Rättsligt meddelande