Доклади на Европейския парламент
5 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Panayotopoulos-Cassiotou Marie"  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
6 март 2009 г.
98k  214k  148k 
Комисия по заетост и социални въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
8 май 2008 г.
272k  408k  534k 
Комисия по заетост и социални въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
5 февруари 2008 г.
94k  253k  153k 
Комисия по правата на жените и равенството между половете Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
7 юни 2007 г.
94k  221k  135k 
Комисия по правата на жените и равенството между половете Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно правната рамка на мерките за съвместяване на семейния живот с периода на обучение за младите жени в Европейския съюз
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
15 март 2007 г.
679k  477k  685k 
Комисия по заетост и социални въпроси Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички
Правна информация