Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "5" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Panayotopoulos-Cassiotou Marie"  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
2009 m. kovo 6 d.
81k  194k  253k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
2008 m. gegužės 8 d.
224k  359k  554k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
2008 m. vasario 5 d.
67k  221k  146k 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl ypatingos moterų padėties kalėjimuose ir tėvų kalinimo poveikio socialiniam ir šeiminiam gyvenimui
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
2007 m. birželio 7 d.
76k  190k  148k 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl jaunų moterų studijų ir šeiminio gyvenimo suderinimo teisinio reguliavimo pagrindų Europos Sąjungoje
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
2007 m. kovo 15 d.
606k  418k  571k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Skatinti padorų darbą visiems
Teisinis pranešimas