Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, AGNOLETTO Vittorio"  
Vittorio AGNOLETTO
PE 362.667/v05-00   A6-0004/2006
23 Ιανουαρίου 2006
197k  313k  254k 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου