Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, AGNOLETTO Vittorio"  
Vittorio AGNOLETTO
PE 362.667/v05-00   A6-0004/2006
2006. gada 23. janvāra
136k  274k  290k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZINOJUMS par Cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos
Juridisks paziņojums