Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2 октомври 2013 г.
354k  469k  653k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване
ИЗМЕНЕНИЯ
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4 май 2010 г.
417k  532k  701k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки (преработен текст)
ПОПРАВКИ
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация