Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
19 Ιουλίου 2011
50k  189k  206k 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή των φάσεων των εκπομπών στους ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
28 Μαρτίου 2011
173k  318k  350k 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2000/25/EC as regards the provisions for tractors placed on the market under the flexibility scheme
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου