Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
2011 m. liepos 19 d.
41k  176k  205k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl siauros tarpvėžės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapų taikymo iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos
PAKEITIMAI
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
2011 m. kovo 28 d.
137k  260k  351k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas