Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23 Μαρτίου 2012
148k  278k  354k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου