Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
2012 m. kovo 23 d.
115k  253k  357k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą („VRI reglamentas“)
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas