Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23 mars 2012
119k  243k  342k 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande