Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Θεοχάρους Ελένη"  
Ελένη Θεοχάρους
PE 439.340v03-00   A7-0192/2010
24 Ιουνίου 2010
127k  255k  185k 
Επιτροπή Ανάπτυξης Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες: ο δρόμος της προόδου
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου