Доклади на Европейския парламент
6 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3 март 2014 г.
18k  160k  61k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на одобрение
ПРЕПОРЪКА относно предложението за регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложното поле на Регламент (ЕС) № …/2012 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7 февруари 2014 г.
1051k  1030k  1412k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения № 2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР
ИЗМЕНЕНИЯ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23 април 2013 г.
167k  323k  343k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
ИЗМЕНЕНИЯ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29 ноември 2010 г.
66k  221k  228k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
ИЗМЕНЕНИЯ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28 октомври 2010 г.
72k  232k  235k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
ИЗМЕНЕНИЯ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16 ноември 2009 г.
28k  160k  77k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Процедура на консултация
ДОКЛАД относно проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол
Правна информация