Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
6 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3 Μαρτίου 2014
15k  147k  61k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία έγκρισης
ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2012 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7 Φεβρουαρίου 2014
1098k  1106k  1235k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23 Απριλίου 2013
173k  326k  348k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29 Νοεμβρίου 2010
82k  219k  272k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28 Οκτωβρίου 2010
74k  208k  249k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16 Νοεμβρίου 2009
28k  157k  79k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Διαδικασία διαβούλευσης
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έκδοση εκτελεστικών κανόνων για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Ευρωπόλ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου