Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "6" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
2014 m. kovo 3 d.
15k  149k  197k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Pritarimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos reglamento, kuriuo Reglamento (ES) Nr. .../2012, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“), taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms, projekto
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
2014 m. vasario 7 d.
802k  896k  1322k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo
PAKEITIMAI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
2013 m. balandžio 23 d.
128k  295k  332k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
PAKEITIMAI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
2010 m. lapkričio 29 d.
50k  207k  220k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
PAKEITIMAI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
2010 m. spalio 28 d.
57k  209k  236k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
PAKEITIMAI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
2009 m. lapkričio 16 d.
24k  149k  74k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo projekto
Teisinis pranešimas