Verslagen van het Europees Parlement
6 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3 maart 2014
12k  133k  56k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Goedkeuringsprocedure
AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad waarbij de toepassing van Verordening (EU) nr. …/2012 tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (het programma "Pericles 2020") wordt uitgebreid tot niet deelnemende lidstaten
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7 februari 2014
842k  941k  1156k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluit 2009/371/JBZ en Besluit 2005/681/JBZ
AMENDEMENTEN
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23 april 2013
123k  286k  283k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
AMENDEMENTEN
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29 november 2010
52k  195k  201k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen
AMENDEMENTEN
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28 oktober 2010
57k  190k  215k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld
AMENDEMENTEN
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16 november 2009
25k  146k  70k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over de ontwerpbeschikking van de Raad tot vaststelling van de uitvoeringsregels voor analysebestanden van Europol
Juridische mededeling