Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 6 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3. marca 2014
12k  130k  60k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Postup súhlasu
ODPORÚČANIE k návrhu nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7. februára 2014
835k  924k  1556k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23. apríla 2013
125k  297k  329k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29. novembra 2010
51k  209k  218k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 377/2004 o vytvorení siete imigračných styčných dôstojníkov
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28. októbra 2010
57k  209k  229k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti
PDN
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16. novembra 2009
24k  154k  74k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné súbory Europolu
Právne oznámenie