Europaparlamentets betänkanden
6 träff(ar) för "7:e valperioden, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3 mars 2014
13k  129k  57k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Godkännandeförfarandet
REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för rådets förordning (EU) nr …/2012 om utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7 februari 2014
798k  888k  1067k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23 april 2013
125k  283k  277k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29 november 2010
53k  184k  210k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 377/2004 om inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28 oktober 2010
57k  198k  212k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16 november 2009
24k  142k  68k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkast till rådets beslut om antagande av tillämpningsföreskrifter för Europols analysregister
Rättsligt meddelande