Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4 Δεκεμβρίου 2013
150k  287k  233k 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη διενέργεια ελέγχων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25 Ιουνίου 2013
117k  219k  174k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με «Μια περισσότερο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική διερμηνεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26 Αυγούστου 2010
184k  330k  281k 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου