Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Уручев Владимир"  
Владимир Уручев
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13 март 2014 г.
64k  216k  311k 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация