Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13. marts 2014
51k  196k  303k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse