Euroopan parlamentin mietinnöt
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13. maaliskuuta 2014
52k  186k  288k 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan teknisen täytäntöönpanon osalta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus