Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
2014 m. kovo 13 d.
51k  197k  292k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimo
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas