Verslagen van het Europees Parlement
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13 maart 2014
50k  198k  305k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling