Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13. marca 2014
50k  203k  171k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
Právne oznámenie