Доклади на Европейския парламент
4 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Stolojan Theodor Dumitru"  
Theodor Dumitru Stolojan
PE 508.016v02-00   A7-0315/2013
1 октомври 2013 г.
165k  315k  427k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
Theodor Dumitru Stolojan
PE 491.223v04-00   A7-0399/2012
6 декември 2012 г.
216k  338k  444k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО
ИЗМЕНЕНИЯ
Theodor Dumitru Stolojan
PE 454.380v02-00   A7-0097/2011
28 март 2011 г.
669k  597k  876k 
Комисия по икономически и парични въпроси Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат
ИЗМЕНЕНИЯ
Theodor Dumitru Stolojan
PE 430.646v02-00   A7-0002/2010
1 февруари 2010 г.
72k  219k  247k 
Комисия по икономически и парични въпроси Процедура на консултация
ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация