Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Ehrenhauser Martin"  
Martin Ehrenhauser
PE 475.759v02-00   A7-0100/2012
3 Απριλίου 2012
191k  344k  260k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία απαλλαγής
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2010
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Martin Ehrenhauser
PE 469.994v02-00   A7-0444/2011
10 Ιανουαρίου 2012
136k  303k  217k 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου