Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
10 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
24 Ιανουαρίου 2014
47k  195k  109k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
16 Ιανουαρίου 2014
396k  520k  676k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
12 Φεβρουαρίου 2014
1159k  1046k  1361k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
12 Νοεμβρίου 2013
510k  605k  827k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (Αναδιατύπωση)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
25 Ιουνίου 2013
34k  178k  82k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
EΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
10 Ιουνίου 2013
32k  161k  77k 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
3 Ιουνίου 2013
36k  174k  85k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
16 Ιουλίου 2012
16k  142k  60k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jarosław Leszek Wałęsa
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2 Μαΐου 2012
60k  201k  126k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ που περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ)
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2 Μαΐου 2012
18k  147k  77k 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ασυλία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Corneliu Vadim Tudor
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου