Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 10 ar "7. parlamentārais sasaukums, Wikström Cecilia"  
Cecilia Wikström
PE 524.729v02-00   A7-0045/2014
2014. gada 24. janvāra
33k  182k  88k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti
Cecilia Wikström
PE 516.713v02-00   A7-0032/2014
2014. gada 16. janvāra
301k  451k  634k 
Juridiskā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija)
GROZĪJUMI
Cecilia Wikström
PE 516.715v03-00   A7-0031/2014
2014. gada 12. februāra
890k  855k  1210k 
Juridiskā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi
GROZĪJUMI
Cecilia Wikström
PE 514.798v02-00   A7-0377/2013
2013. gada 12. novembra
376k  537k  777k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu, brīvprātīga darba un viesaukles darba nolūkā (pārstrādāta redakcija)
GROZĪJUMI
Cecilia Wikström
PE 513.122v02-00   A7-0236/2013
2013. gada 25. jūnija
32k  172k  100k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti
Cecilia Wikström
PE 513.254v02-00   A7-0216/2013
2013. gada 10. jūnija
27k  153k  76k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM Par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kurš iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)
Cecilia Wikström
PE 510.743v02-00   A7-0187/2013
2013. gada 3. jūnija
28k  164k  77k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jacek Olgierd Kurski imunitāti
Cecilia Wikström
PE 492.587v02-00   A7-0230/2012
2012. gada 16. jūlija
14k  138k  70k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jarosław Leszek Wałęsa imunitāti
Cecilia Wikström
PE 469.993v03-00   A7-0152/2012
2012. gada 2. maija
38k  170k  103k 
Juridiskā komiteja Likumdošanas iniciatīvas procedūra
ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām („Roma II”)
Cecilia Wikström
PE 486.184v02-00   A7-0151/2012
2012. gada 2. maija
15k  142k  61k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu aizstāvēt Corneliu Vadim Tudor imunitāti un privilēģijas
Juridisks paziņojums