Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2 декември 2013 г.
116k  225k  338k 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда
ИЗМЕНЕНИЯ
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24 юни 2013 г.
311k  478k  539k 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация