Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Antonescu Elena Oana"  
Elena Oana Antonescu
PE 521.527v02-00   A7-0420/2013
2. december 2013
93k  197k  338k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber
ÆNDRINGSFORSLAG
Elena Oana Antonescu
PE 474.063v04-00   A7-0228/2013
24. juni 2013
246k  410k  596k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse