Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ivan Cătălin Sorin"  
Cătălin Sorin Ivan
PE 524.493v02-00   A7-0249/2014
25. marca 2014
56k  220k  122k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o nových technológiách a otvorených vzdelávacích zdrojoch
Cătălin Sorin Ivan
PE 521.588v03-00   A7-0246/2014
24. marca 2014
297k  362k  303k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel I – Európsky parlament
Cătălin Sorin Ivan
PE 454.722v03-00   A7-0050/2011
8. marca 2011
40k  190k  115k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o ochrane finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2009
PDN
Právne oznámenie