Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 Δεκεμβρίου 2013
84k  214k  145k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 Ιουνίου 2012
485k  599k  873k 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου