Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
2013 m. gruodžio 20 d.
54k  197k  117k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos įgyvendinimo
PAKEITIMAI
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
2012 m. birželio 26 d.
352k  500k  843k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020 m.
PAKEITIMAI
Teisinis pranešimas